All Posts By

admin

FASD GDZIE SZUKAĆ POMOCY

Pomoc i wsparcie dla dzieci z FASD na przykładzie innych krajów

Nie wywarzajmy otwartych drzwi!

Ponieważ zjawisko FASD w Polsce nie jest na bieżąco monitorowane, to również los dzieci z FASD nie jest w pełni monitorowany i zabezpieczony. Te dzieci, które najczęściej widzimy w praktyce klinicznej, to dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych. Rodzice adopcyjni i zastępczy są najbardziej aktywni w poszukiwaniu diagnozy i wsparcia dla dzieci z FASD. Continue Reading

FASD

Sytuacja edukacyjna dzieci z FASD w Polsce

Dzieci z FASD mimo, że borykają się z neurorozwojowymi problemami mają często kłopoty z uzyskaniem wsparcia w procesie edukacji. Dokumenty lekarskie i psychologiczne  stwierdzające FASD nie pozwalają im uzyskać orzeczenia o niepełnosprawności i uzyskania orzeczenia o kształceniu specjalnym.  W związku z tym dzieci z FASD czasami uzyskują orzeczenie z tytułu zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Znajdują się więc w bardzo specyficznej sytuacji. Mając uszkodzenia mózgu muszą często realizować program szkoły masowej bez żadnego wsparcia i pomocy ze względu na swoje trudności. Niestety brak dostępu do adekwatnej pomocy sprawia, że zachowanie i funkcjonowanie dzieci z FASD pogarsza się. Wiemy, że kiedy nie będziemy im udzielać adekwatnej, wczesnej pomocy będą one generowały wtórne zaburzenia. Wtedy otrzymują pomoc z tytułu tych wtórnych kłopotów. Jest to paradoks, ponieważ zaburzenia wtórne następują tylko dlatego, że nie udzielamy im odpowiednio wcześnie adekwatnego wsparcia dla ich zaburzenia pierwotnego czyli uszkodzeń mózgu z powodu prenatalnej ekspozycji na alkohol. Nie ma chyba takiej drugiej grupy dzieci niepełnosprawnych, która była by pozostawiona sama sobie, a potem karana za to, że ma trudności w funkcjonowaniu.

Przeciętna klasa szkolna i środowisko szkolne dla dziecka z FASD jest przytłaczające. Jest w nim zbyt wiele bodźców różnego typu, od obrazu przez dotyk do głośnych dźwięków. Takie środowisko może być dla dziecka z FASD trudne nie tylko w odbiorze, ale także w zrozumieniu. Nadmierna aktywacja wszystkich zmysłów może wpływać na równowagę wewnętrzną, zachowanie spokoju, regulację emocji, ale także na procesy poznawcze. W efekcie uczeń z FASD może wyglądać na zdezorientowanego, zdezorganizowanego, zagubionego w rzeczywistości. Taki stan będzie wprowadzał też emocjonalne rozdrażnienie. Zachowanie dziecka może jawić się jako niegrzeczne, oporne, buntownicze czy lekceważące. Tymczasem system nerwowy dziecka z FASD nie jest w stanie poradzić sobie z odbiorem i przetworzeniem tych wszystkich bodźców i dziecko ma problem ze zrozumieniem otaczającego go świata. Rozdrażnione emocjonalnie dziecko może być postrzegane jako dziecko z zaburzeniami emocjonalnymi i co gorsze bywa, że jest leczone farmakologicznie jak dziecko z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi.

Warto pamiętać, że zarówno w opiece jak i w edukacji dzieci z FASD trzeba odpowiednio przygotować środowisko do uczenia się. Trzeba zastanowić się czy możemy ograniczyć liczbę bodźców. Ważne jest, aby wdrażać rutyny w codziennym postępowaniu. (Dawyduk B., Kircher A.,2009). Dziecku, które ma kłopoty z organizacją bodźców łatwiej jest się zorganizować.

Nauczyciele powinni być przygotowani do pracy z dziećmi z FASD. Ważne jest, aby rozumieli ich zachowania, wiedzieli, że trzeba zwracać się do nich prostym językiem i nie wydawać wielu poleceń jednocześnie. Dzieci z FASD, które mają iloraz inteligencji w normie będą realizowały obowiązek szkolny w szkole publicznej. Ich deficyty nie uniemożliwiają im realizacji edukacji, ale utrudniają codzienne funkcjonowanie i to na tą okoliczność nauczyciel powinien być przygotowany. W systemie edukacji w Polsce paradoksalnie będzie miało lepiej dziecko z FASD  ciężko uszkodzone, ponieważ ono otrzyma wsparcie z tytułu chociażby upośledzenia umysłowego. A te dzieci, które urodziły się zdrowsze i mogły by w przyszłości funkcjonować samodzielnie, gdyby je  tylko właściwie prowadzono, będą miały trudności ze względu na brak pomocy.

Warto pamiętać, że szkoła jest dobrym miejscem na wszelkie działania profilaktyczne w zakresie FASD. Warto byłoby, aby nauczyciele podobnie jak inne grupy społeczne byli przeszkoleni w zakresie prowadzenia profilaktyki jak i pracy z uczniem z FASD.

Adekwatna wczesna pomoc, również ta prowadzona w systemie edukacji musi być poprzedzona postawieniem rzetelnej diagnozy. Diagnoza FASD dla potrzeb edukacji nie  powinna być tylko opisem dysmorfii czy uszkodzeń, ale  powinna  także zawierać opis  mocnych i słabych obszarów rozwoju wraz z wytycznymi do pracy. Tak, aby nauczyciele mogli ułożyć indywidualny plan pomocy dziecku na terenie szkoły.

 dr Teresa Jadczak-Szumiło

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROWA CIĄŻA

Najczęstsze pozycje do karmienia piersią

Wiele matek ma obawy, czy poradzi sobie z karmieniem piersią, szczególnie podczas pierwszych prób, ponieważ zarówno mama, jak i dziecko uczą się siebie nawzajem. Człowiek jest jedynym ssakiem, którego trzeba do piersi przystawić. Prawidłowo przystawione dziecko instynktownie umie chwycić podaną pierś, pod warunkiem, że pozycja będzie wygodna zarówno dla matki, jak i dziecka. Sprzyjają temu następujące pozycje: Continue Reading