LIFESTYLE

ŚWIADCZENIE 4000

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE NA DZIECKO W WYSOKOŚCI

4 000,00.

Rodzicielstwo to wyjątkowy czas, w którym po horyzont otwiera listę nowych pytań, wątpliwości – również w dziedzinach, które do tej pory w żaden sposób z rodzicielstwem Wam się nie kojarzyły. Czy planując przyjście na świat Małego Człowieka, zastanawialiście się nad tym, w jaki sposób Dziecko funkcjonuje w prawie i jak dużo wspólnego będziecie teraz mieć z tą dziedziną? Już od początku ciąży, przyszła mama otrzymuje nowe uprawnienia i tu zaczyna się cała przygoda.

W tym artykule znajdziecie odpowiedź o jednym z uprawnień, jakie macie, jeśli Wasze rodzicielstwo wiąże się z wyzwaniami, dotyczącymi choroby Dziecka. Przepisy prawa od stycznia 2017 przewidziały nowe jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00, które chyba z racji tego, że funkcjonuje dopiero od roku nie utrwaliło się jeszcze w świadomości rodziców.

Komu przysługuje?

Świadczenie może zostać przyznane:
– rodzicom dziecka;
– opiekunom prawnym dziecka (czyli osobom, którym sąd przyznał opiekę);
– opiekunom faktycznym dziecka (czyli osobom, które faktycznie opiekują się dzieckiem i złożyły do sądu wniosek o przysposobienie dziecka).

Kiedy świadczenie nie przysługuje, pomimo spełniania kryterium upośledzenia lub choroby

Katalog sytuacji, w których świadczenie nie przysługuje jest krótki i jasno określony:
– umieszczenie Dziecka w pieczy zastępczej, albo domu pomocy społecznej, który zapewnia pełne i nieodpłatne utrzymanie;
– jeżeli przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym za granicą (chyba, że przepisy o koordynacji stanowią inaczej).

Kiedy złożyć wniosek?

Uprawnienie do złożenia wniosku o świadczenie trwa przez 12 miesięcy od dnia narodzin Dziecka. W praktyce oznacza to, że wniosek możne zostać złożony w dowolnym momencie, w pierwszym roku życia dziecka.

Przykład:
– Dziecko urodzone 5 maja 2017 – termin do 5 maja 2018;
– Dziecko urodzone 17 lipca 2018 – termin do 17 sierpnia 2019.

Wyjątki, o których warto wspomnieć, choć ja nie zachęcam do czekania ze złożeniem wniosku do ostatniej chwili:
– Dziecko urodzone 29 lutego – czas na złożenie wniosku to 28 lutego następnego roku (czyli w praktyce masz o jeden dzień mniej);
– Dziecko urodzone 1 stycznia – czas na złożenie wniosku do 2 stycznia następnego roku (1 stycznia zawsze jest dniem ustawowo wolnym od pracy, więc w praktyce masz o jeden dzień więcej).

Pamiętaj, że jeżeli złożysz wniosek po terminie, pozostanie on nierozpatrzony.

Wymogi formalne, czyli jakie dokumenty złożyć?

Wniosek o jednorazowe świadczenie.

Można pobrać go ze strony jednostek, wypłacających świadczenie – ma bardzo długą nazwę: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU;

Dokument tożsamości (dowód osobisty/ paszport).

Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub chorobę zagrażająca życiu (które to postwały w okresie prenatalnym lub podczas porodu).

Tutaj warto mieć świadomość, iż ustawa nie określa szczegółowo wzoru tego dokumentu. Celem doprecyzowania, w odpowiedzi na liczne pytania, Ministerstwo Zdrowia wydało wzór takiego dokumentu.

Wymóg zostaje stosownie spełniony, jeżeli zaświadczenie o chorobie zostało wystawione przez lekarza, który zawarł umowę z NFZ, albo pracuje na rzecz placówki, świadczącej usługi w ramach NFZ. Lekarz ten powinien posiadać specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii l ub neonatologii. (Nie może być więc to prywatny gabinet).

Zaświadczenie lekarskie o objęciu kobiety w ciąży opieką lekarską minimum od 10 tygodnia ciąży

Z tego obowiązku oczywiście wyłączeni są opiekunowie prawni i opiekunowi faktyczni.
Zaświadczenie może być wystawione przez:
– lekarza;
– położną.

Warto pamiętać, że tutaj nie ma już wymogu, co do tego, że osoba wystawiająca musi świadczyć usługi medyczne w ramach NFZ. W praktyce więc takie zaświadczenie może wystawić lekarz w prywatnej placówce.

(Prawdopodobnie z związku z faktem, iż należy przedstawić to zaświadczenie, które również wymaganym jest przy staraniu o tzw. becikowe – jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia te są bardzo często mylone. Warto jednak pamiętać, że nie są one od siebie w żaden sposób uzależnione. Otrzymanie „becikowego” nie powoduje utraty uprawnienia do omawianego świadczenia i odwrotnie. Można więc starać się o przyznanie ich obu.)

Gdzie złożyć wniosek.

Wniosek o świadczenie należy złożyć w jednostce właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Na stronie lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta/Gminy sprawdź, jaka jednostka została zobowiazana do realizacji tego świadczenia.

Mogą być to m.in Urzędy Miasta/Gminy, ośrodki pomocy społecznej lub inne instytucje, wyznaczone przez Urząd.

Czas oczekiwania.

Z zasady świadczenie to przyznawane jest w ciągu miesiąca, licząc od dnia prawidłowo złożonych dokumentów.

Jeżeli Twoja sprawa jest skomplikowana i wymaga przedłożenia dodatkowych dokumentów, urząd skontaktuje się w tej sprawie z Tobą, ale musisz wiedzieć, ze czas rozpatrywania wniosku może ulec przedłużeniu do 2 miesięcy.

Odmowa świadczenia i odwołanie.

Jeżeli instytucja rozpatrująca wniosek, odmówi Ci wypłaty omawianego świadczenia, przysługuje Ci odwołanie.
Odwołać należy się do samorządowego kolegium odwoławczego, ale złożyć w jednostce, która wydała decyzję odmowną.
Termin na złożenie stosownego pisma to 14 dni od doręczenia Ci decyzji.

Świadczenie, a dochód i opodatkowanie.

Uprawnienie do świadczenia jest niezależne od jakiekolwiek progu dochodowego, jest więc to jedno z nielicznych świadczeń, gdzie nie ma potrzeby przejmowania się czy sprawdzania swoich dochodów, w kontekście tego uprawnienia.

Jednorazowe świadczenie jest zwolnione z opodatkowania, a więc nie uwzględnia się go również w rocznym zeznaniu podatkowym.

Świadczenia nie wlicza się również do dochodu, który jest podstawą do ustalenia prawa do innych świadczeń tj. świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Marzena Pilarz-Herzyk | Mama Prawniczka | www.mamaprawniczka.pl


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r., poz 1860)

 

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply